Báo cáo, thống kê, tư liệu
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Báo cáo CNTT năm 2017 và Kế hoạch 2018 181

Download

Xem

Tổng hợp tình hình thị trường cả nước 6 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình thị trường cả nước 6 tháng đầu năm 2017 92

Download

Xem

Tài liệu, báo cáo thống kê năm 2017 Tài liệu, báo cáo thống kê năm 2017 /files/2017/06/07/2017.rar 131

Download

Xem

Tài liệu, báo cáo thống kê Ngành Công Thương năm 2016 Các báo cáo thống kê, số liệu ngành công thương năm 2016 /files/2017/06/07/2016.rar 82

Download

Xem

Biểu mẫu báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ điều tra, thu thập về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tinh báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ điều tra, thu thập về hoạt động xuất nhập khẩu... 84

Download

Xem

BÁO CÁO Đánh giá kết quả hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016, BÁO CÁO Đánh giá kết quả hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016,  433

Download

Xem

BÁO CÁO Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2016 BÁO CÁO Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2016 3110

Download

Xem

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 1611

Download

Xem

BÁO CÁO Kết quả hoạt động Công Thương tháng 11, Nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2016 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Công Thương tháng 11, Nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2016 158

Download

Xem

BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng  về phát triển kinh tế... 204

Download

Xem