Báo cáo, thống kê, tư liệu
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Tổng hợp tình hình thị trường cả nước 6 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình thị trường cả nước 6 tháng đầu năm 2017 40

Download

Xem

Tài liệu, báo cáo thống kê năm 2017 Tài liệu, báo cáo thống kê năm 2017 /files/2017/06/07/2017.rar 99

Download

Xem

Tài liệu, báo cáo thống kê Ngành Công Thương năm 2016 Các báo cáo thống kê, số liệu ngành công thương năm 2016 /files/2017/06/07/2016.rar 49

Download

Xem

Biểu mẫu báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ điều tra, thu thập về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tinh báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ điều tra, thu thập về hoạt động xuất nhập khẩu... 57

Download

Xem

BÁO CÁO Đánh giá kết quả hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016, BÁO CÁO Đánh giá kết quả hoạt động về ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016,  314

Download

Xem

BÁO CÁO Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2016 BÁO CÁO Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2016 2040

Download

Xem

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 1371

Download

Xem

BÁO CÁO Kết quả hoạt động Công Thương tháng 11, Nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2016 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Công Thương tháng 11, Nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2016 99

Download

Xem

BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng  về phát triển kinh tế... 159

Download

Xem

BÁO CÁO Kết quả hoạt động Công Thương 6 tháng Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Công Thương 6 tháng  Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 111

Download

Xem