Tin trong nước

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp


Để các địa phương triển khai, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, phát triển CCN thời gian tới; ngày 25/9/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Bộ Công Thương yêu cầu UBND câp tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP đến các Sở, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, đồng thuận, hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển CCN trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ quản lý CCN theo thẩm quyền quy định tại Điều 43, 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương; Sớm ban hành, thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, quy hoạch, chương trình, chính sách quản lý, hỗ trợ phát triển CCN; rà soát, bố trí đủ biên chế, kinh phí, phương tiện làm việc để tạo điều kiện cho Sở Công Thương triển khai, thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm quản lý CCN.
Đồng thời yêu cầu Sở Công Thương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và quy định, phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh; Chủ trì xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành và thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp; đầu mối hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong các CCN trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương việc triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP trên địa bàn; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về CCN theo quy định./.
Đức Hà - Sở Công Thương