Chức năng nhiệm vụ
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: Số 02 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3857084

Fax: (0329) 3851358

Website: http://www.socongthuong.hatinh.gov.vn


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
   A. Chức năng nhiệm vụ của Sở

I. Vị trí và chức năng

Sở Công Thương Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm, lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cạnh tranh; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.
II.  Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tham mưu, trình UBND tỉnh:
a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về phát triển ngành công thương trên địa bàn;
b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực công thương;
c) Dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;
d) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã.
2.2. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công thương;
2.3. Hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.
2.4. Giúp UBND tỉnh chủ trì, kiểm tra, thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình thuộc ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
2.5. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:
a) Về cơ khí và luyện kim
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Về công nghiệp hỗ trợ
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
c) Về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;
Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi và hải đảo;
Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng)
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
đ) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;
Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.
e) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
g) Về khuyến công
Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;
Triển khai chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương với các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương;
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án khuyến công tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật;
Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.
h) Về cụm công nghiệp
Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;
Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;
Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
i) Về tiểu thủ công nghiệp
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); phê duyệt điều lệ của tổ chức đó.
2.6. Về thương mại:
a) Thương mại nội địa
Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hành hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;
Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo, vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);
Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển;
Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hành hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
b) Về xuất nhập khẩu
Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
c) Về thương mại biên giới
Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới trên địa bàn;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thương mại và các loại hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật;
Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.
d) Về thương mại điện tử
Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.
đ) Về quản lý thị trường
Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác trái quy định của pháp luật.
e) Về xúc tiến thương mại
Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại tạo điều kiện và tham mưu cơ chế cho các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;
Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.
g) Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh;
Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp và tự vệ;
Đầu mối chủ trì, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;
Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
h) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương;
Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;
Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương;
Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền;
Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.
i) Về hội nhập kinh tế
Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, quốc tế của địa phương.
2.7. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong phạm vi trách nhiệm quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
2.8. Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2.9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở quản lý theo quy định của pháp luật.
2.10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
2.11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.
2.12. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn và chợ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện và chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2.13. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.
2.14. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công thương; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
2.15. Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật.
2.16. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và theo quy định của UBND tỉnh.
2.17. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
2.18. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực công thương tại địa phương.
2.19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
2.20. Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh và Bộ Công Thương.
2.21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
B. Nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở
1.  Văn phòng Sở
- Công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính:
+ Quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức, viên chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Sở;
+ Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;
+ Tham mưu tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý;
+ Lập quy hoạch, kế hoạch và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;
+ Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Công Thương tại địa phương;
+ Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;
+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo TCVN ISO.
- Công tác văn phòng:
+ Bảo đảm các điều kiện cơ sơ vật chất, phương tiện làm việc cho Lãnh đạo sở và cơ quan; xây dựng công sở văn minh; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội quy, quy chế của Sở;
+ Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, quản lý tiền mặt; quản lý tài sản cơ quan;
+ Tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
+Thực hiện công tác pháp chế theo qui định của Chính phủ và các quy định liên quan;
+ Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc với cơ quan; thực hiện công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong cơ quan;
+ Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm; phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, chuyên đề…;
+ Phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống và các chế độ khác cho cán bộ, công chức trong cơ quan.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
- Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách:
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh và các ngành có liên quan;
+ Hàng năm, căn cứ vào chương trình khung của UBND tỉnh và các nhiệm vụ liên quan, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ trình lãnh đạo sở quyết định phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị;
          + Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơn trực thuộc; phối hợp, hướng dẫn các phòng chức năng có liên quan thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động theo định hướng, mục tiêu của tỉnh, của Bộ Công Thương;
+ Lập kế hoạch theo dõi các mặt hoạt động và kế hoạch triển khai công việc của toàn ngành;
+ Tham gia xây dựng dự thảo các quyết định,cơ chế, chính sách, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành Công Thương;
+ Tham mưu ban bành các cơ chế chính sách về phát triển ngành Công Thương trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan.
- Công tác tổng hợp:
+ Tổng hợp số liệu, thống kê, lập báo cáo tình hình hoạt động Công nghiệp - Thương mại và phát triển các dịch vụ công thuộc ngành trên địa bàn tỉnh;
+ Thống kê, tổng hợp và xử lý và đánh giá, phân tích số liệu thống kê hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thông tin về thị trường, giá cả, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ, doanh thu dịch vụ xã hội, các chính sách về hàng hoá thiết yếu đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;
+ Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của ngành theo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo phục vụ sơ, tổng kết gửi các cơ quan liên quan;
+ Chủ trì theo dõi các phòng, đơn vị trực thuộc về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch và phân công nhiệm vụ của Giám đốc sở từ đầu năm; chương trình khung của UBND tỉnh; tổng hợp báo cáo những vướng mắc, khó khăn và tham mưu, đề xuất hướng xử lý;
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng sở xây dựng  thông báo và  theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các Thông báo giao ban hàng tháng của Giám đốc Sở;
+ Thực hiện lưu trữ hệ thống thông tin, báo cáo, cung cấp tư liệu về hoạt động Công nghiệp - Thương mại theo quy định của pháp luật.
- Thương mại điện tử:
+ Xây dựng các kế hoạch, chương trình ứng dụng phát triển thương mại điện tử hàng năm và giai đoạn; tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển thương mại điện tử theo quy định. Phát triển hạ tầng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;
+ Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả chỉ đạo, ứng dụng thương mại điện tử của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở. Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổng hợp các thông tin về tình hình ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện điều tra, đánh giá về chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh hàng năm;
+ Xây dựng, triển khai Đề án phát triển thương mại điện tử hàng năm do Bộ Công Thương phê duyệt.
- Công tác đào tạo:
+ Xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành. Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh xây dựng nội dung kế hoạch đào tạo nghề hàng năm phục vụ nhu cầu phát triển Công Thương trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt;
+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cho cán bộ phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng/Quản lý đô thị và Kinh tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở sản xuất Công nghiệp - Thương mại -Dịch vụ.
- Các nhiệm vụ về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế chuyên ngành và liên quan đến hoạt động của ngành; khởi sự và thành lập doanh nghiệp phát triển kinh tế tập thể, mô hình và tổ chức hoạt động của các Hợp tác xã CN - TTCN, Thương mại & Dịch vụ.... Hư­ớng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện các chủ trư­ơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước liên quan đến hoạt động kinh doanh;
+ Hư­ớng dẫn trợ giúp kỹ thuật, pháp lý trong khởi sự doanh nghiệp, đầu tư­ xây dựng, thông tin kinh tế kỹ thuật, cho các nhà đầu t­ư và doanh nghiệp trên địa bàn.
- Công tác Tài chính - Kế toán:
          + Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về Kế toán - Tài chính của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; tổ chức điều hành bộ máy Kế toán theo quy định của Luật Kế toán;
+ Thực hiện công tác Kế toán - Tài chính của Văn phòng sở;
+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương quản lý theo quy định của pháp luật;
+ Lập dự toán thu - chi ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính phân bổ kinh phí;
+ Lập kế hoạch phân bổ dự toán hàng năm cho các đơn vị trực thuộc sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu kinh phí của UBND tỉnh; tham mưu Quyết định giao và công khai Dự toán thu – chi NSNN sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính;
+ Tổng hợp báo cáo quyết toán theo định kỳ hàng quý, năm; phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra quyết toán năm cho các đơn vị trực thuộc;
+ Cập nhật chứng từ thu chi, thanh toán chế độ cho công chức, nhân viên hợp đồng (lương, công tác phí...) quyết toán, báo cáo quyết toán theo chế độ của Nhà nước và Luật Ngân sách.
- Các nhiệm vụ khác:
+ Chủ trì tham mưu Lãnh đạo sở triển khai thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh và Quyết định 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 về ban hành quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HDND;
+ Trực tiếp tham gia theo dõi, thực hiện các nội dung có liên quan về dự án IFAD, dự án hỗ trợ cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo IMPP;
+ Chủ trì tham mưu xây dựng các kế hoạch, theo dõi, chỉ đạo công tác bão lụt. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phòng chống bão lũ của ngành gửi Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu;
+ Thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền hoạt động của ngành trên các phương tiện báo chí và đài truyền hình;
+ Tham gia xây dựng, góp ý, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, chương trình đề án, quy hoạch của Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao và UBND các huyện, thành phố, thị xã.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.
3. Phòng quản lý Công nghiệp
- Tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, chương trình, đề án, định hướng phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng công trình công nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí luyện kim, dệt may, da dày, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp tiêu dùng...  Thẩm định về chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm các dự án công nghiệp trên địa bàn theo quy định;
-  Về khuyến công: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công.Làm thường trực Tổ thẩm định các đề án khuyến  công của Sở. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh và Quyết định của Giám đốc Sở về quy trình thủ tục, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công.Tham mưu xây dựng kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu cấp tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bình chọn cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia của Trung tâm khuyến công và XTTM.Hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch  và tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện;
- Về cụm công nghiệp: Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Đầu mối thực hiện chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thực hiện việc sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
 - Về tiểu thủ công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công nghiệp);
-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định do Giám đốc sở giao.
4. Phòng quản lý Thương mại
- Tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ trên địa bàn thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của các cơ sở thương mại - dịch vụ, tổng hợp tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, định kỳ, đột xuất báo cáo lãnh đạo Sở, UBND tỉnh; xử lý hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vấn đề vướng mắc trong quản lý, sản xuất kinh doanh lĩnh vực Thương mại;
- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;
- Phối hợp với các tổ chức liên quan nắm tình hình và đề xuất các biện pháp chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và XTTM xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại, hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam; lập kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Phổ biến, tuyên truyền Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn  thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh có liên quan về về hoạt động Thương mại;
- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại có điều kiện theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện quản lý nhà nước về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện quản lý nhà nước về thương thương mại miền núi, hải đảo, vùng dân tốc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh;
- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về thương mại đối với Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã.
- Tổng hợp tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ và Quản lý thị trường, báo cáo theo định kỳ và đột xuất báo cáo Giám đốc Sở, UBND tỉnh và Bộ Công Thương;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
5. Phòng Quản lý Năng lượng
- Tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạotrên địa bàn thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về năng lượng trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung vàthực hiệnhướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật chuyên ngành; quy trình quy phạm về kỹ thuật an toàn điện trong phạm vi địa bàn quản lý;
- Tổ chức tuyên truyền, h­ướng dẫn; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện; chủ trì hoặc tham gia điều tra, xử lý các sự cố tai nạn về điện trên địa bàn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo Pháp luật;
- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho nhân viên, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn, miền núi…; tổ chức tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực của các đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh để thực hiện việc cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực;
- Quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo quy định của Pháp luật;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;
- Thẩm định, cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trên địa bàn (phát điện, tư vấn chuyên ngành điện lực, phân phối điện và bán lẻ điện);
- Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các lĩnh vực được giao trên địa bàn, báo cáo Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định;
- Tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.
6. Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường
- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, hoá chất, an toàn thực phẩm, phân bón vô cơ thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định pháp luật;
- Chủ trì kiểm tra, thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình thuộc các lĩnh vực: vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, khai thác khoáng sản, trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng… thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định pháp luật;
- Thẩm định cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, chứng nhận về các lĩnh vực: vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng (trừ giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện)… thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng) sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp,phân bón vô cơ và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón vô cơ và các loại máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định pháp luật;
- Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển công nghiệp môi trường;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, phân bón vô cơ, an toàn thực phẩm trên địa bàn;
- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ ngành, An toàn - Vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, phân bón vô cơ.
- Là cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành, Thường trực ban chỉ đạo công tác An toàn - Vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổngành Công Thương.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 
7. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
- Tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Thương mại biên giới và Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án sau khi đã được phê duyệt và các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại biên giới và Hội nhập Kinh tế quốc tế;
- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; phát triển thương mại biên giới, bao gồm: buôn bán chính ngạch, buôn bán tiểu ngạch và buôn bán qua biên giới của thương nhân trên địa bàn về Hội nhập kinh tế quốc tế;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hoạt động xuất nhập khẩu, Thương mại biên giới, Hội nhập kinh tế quốc tế cho CB,CC,VC và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh;
         - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh;
         -  Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo Sở phối hợp các ngành hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương các giải pháp giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất nhập khẩu;
          - Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài;Hướng dẫn trợ giúp kỹ thuật, pháp lý trong khởi sự doanh nghiệp, đầu tư xây dựng, thông tin kinh tế kỹ thuật, hội nhập quốc tế cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn;
- Phối hợp sở,ban,ngành, đơn vị liên quan tổng hợp tình hình hoạt động khu kinh tế cửa khẩu;
         - Thực hiện chế độ báo cáo - thống kê theo quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của phòng; thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo sở và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ khác với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 
8. Thanh tra Sở
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn, của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, qui định về chuyên môn - kỹ thuật, qui tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao;
- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác thanh tra;
- Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thnah tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;
- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật về chống tham nhũng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 
9. Chi cục quản lý thị trường
Chi cục Quản lý thị trường thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, thanh tra chuyên ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại trên lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại theo Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục QLTT.
10. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
- Là đơn vị sự nghiệp có thu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ Khuyến công và Xúc tiến thương mại trên địa bàn.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công trên lĩnh vực Công thương. Chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh.