Đơn vị trực thuộc

1. CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HÀ TĨNH TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 164, đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 
0329.3856946
Fax: 0239.3691174
Email: quanlythitruong@hatinh.gov.vn
website: qltthatinh.gov.vn

2. TRUNG TÂM KHUYỄN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 
0239.3891182
website: qltthatinh.gov.vn