Thông tin liên hệ
THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ CÔNG THƯƠNG
 
 
 
 
 
TT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Địa chỉ hộp thư điện tử
I BAN LÃNH ĐẠO  
1 Hoàng Văn Quảng Giám đốc Sở 0239.3699686 Hvquang.sct@hatinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Dũng Phó GĐ sở 0239.3608967 Nvdung.sct@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Hiền Lương Phó GĐ Sở 0239.3855167 Nhluong.sct@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Đình Lộc Phó GĐ sở 0239.3609798 Ndloc.sct@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Cự Dũng Phó GĐ sở 0239.3 609629 ncdung.sct@hatinh.gov.vn
II CÔNG ĐOÀN NGÀNH 0239.3858714  
1 Hồ Minh Châu Chủ tịch 0239.3858714 hmchau.sct@hatinh.gov.vn
2 Lê Thị Hoa Chuyên trách 0239.3858714 lthoa.sct@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hoa Chuyên trách 0239.3858714 nthoa.sct@hatinh.gov.vn
III VĂN PHÒNG   0239.3857084  
1 Trần Huy Thành Chánh VP 0239.3609567 ththanh.sct@hatinh.gov.vn
2 Trương Văn Dương  Phó CVP 0239.3693247 tvduong.sct@hatinh.gov.vn
3 Đặng Hồng Quân Phó CVP 0239.3693247 dhquan.sct@hatinh.gov.vn
4 Phan Thị Anh Một cửa 0239.3693247 ptanh.sct@hatinh.gov.vn
5 Ng. Thị Xuân Hương Văn thư 0239.3857084 nxhuong.sct@hatinh.gov.vn
6 Dương Thị Nguyệt Nhân viên 0239.3857084 dtnguyet.sct@hatinh.gov.vn
7 Ng. Thị Hà Trang Chuyên viên 0239.3609567 nttrang.sct@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Văn Hóa Lái xe    
9 Võ Xuân Lộc Lái xe    
10 Đoàn Đức Hoàng Lái xe    
11 Trần Hùng Vỵ Bảo vệ    
12 Nguyễn Tiến Huệ Bảo vệ    
IV PHÒNG QUẢN LÝ XNK   0239.3693959  
1  Nguyễn T Ngọc Bé   Trưởng phòng 0239.3693959 nnbe.sct@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Nhật Tân Chuyên viên 0239.3693959 tntan.sct@hatinh.gov.vn
V P. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH-TH   0239.3693046  
1 Ng. Thị Cẩm Thạch   Trưởng phòng 0239.3693046 ncthach.sct@hatinh.gov.vn
2 Tôn Thị Thu Trang Chuyên viên 0239.3693046 tttrang.sct@hatinh.gov.vn
3 Võ Thị Vinh Kế toán 0239.3890084 vtvinh.sct@hatinh.gov.vn
4 Trần Thị Phương Thanh Kế toán 0239.3890084 tpthanh.sct@hatinh.gov.vn
VI P. QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP   0239.3857827  
1 Đặng Tiến Bình Trưởng Phòng 0239.3857827 dtbinh.sct@hatinh.gov.vn
2 Phan Thị Ái Phó Phòng 0239.3857827 ptai.sct@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Đức Hà Phó Phòng 0239.3857827 ndha.sct@hatinh.gov.vn
4 Trần Hữu Ngụ Chuyên viên 0239.3857827 thngu.sct@hatinh.gov.vn
VII P. QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI     0239.3854962  
1 Võ Tá Nghĩa Trưởng phòng 0239.3854962 vtnghia.sct@hatinh.gov.vn
2 Phạm Thị Quế Phó Phòng 0239.3854962 ptque.sct@hatinh.gov.vn
3 Phạm Công Thắng Phó phòng 0239.3854962 pcthang.sct@hatinh.gov.vn
4 Võ Hữu Nam Chuyên viên 0239.3854962 Vhnam.sct@hatinh.gov.vn
5 Trần Thị Trà Giang Chuyên viên 0239.3854962 ttgiang.sct@hatinh.gov.vn
VIII P. QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG   0239.3857552  
1 Nguyễn Doãn Lợi Trưởng Phòng 0239.3857552 ndloi.sct@hatinh.gov.vn
2 Lê Đức Hùng Phó phòng 0239.3857552 ldhung.sct@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Lê Chuyên viên 0239.3857552 ntle.sct@hatinh.gov.vn
4 Lê Sỹ Đình Chuyên viên 0239.3857552 lsydinh.sct@hatinh.gov.vn
5 Uông Tiến Dũng Chuyên viên 0239.3857552 utdung.sct@hatinh.gov.vn
IX P. KỸ THUẬT AT-MT   0239.3890680  
1 Nguyễn Khánh Hùng Trưởng phòng 0239.3890680 nkhung.sct@hatinh.gov.vn
2 Thái Hoàng Nhật Phó Phòng 0239.3890680 thnhat.sct@hatinh.gov.vn
3 Lưu Văn Định Chuyên viên 0239.3890680 lvdinh.sct@hatinh.gov.vn
4 Ng. Thị Thanh Tâm Chuyên viên 0239.3890680 nttam.sct@hatinh.gov.vn
X THANH TRA SỞ    0239.3891303  
1 Nguyễn Việt Cường Chánh T Tra 0239.3891303 nvcuong.sct@hatinh.gov.vn
2 Trần Văn Lâm Phó CT Tra 0239.3891303 tvlam.sct@hatinh.gov.vn
3 Phan Mạnh Hùng Thanh tra viên 0239.3891303 pmhung.sct@hatinh.gov.vn