Tổ chức bộ máy
CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH
 
1. LÃNH ĐẠO SỞ: GỒM GIÁM ĐỐC SỞ, 03 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VÀ 01 CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐỒNG THỜI LÀ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ;
2.  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: GỒM 8 PHÒNG
+ VĂN PHÒNG SỞ
+ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
+ PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
+ PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
+ PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
+ PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
+ PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU.
+ THANH TRA
2. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 
+ CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
+ TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI.

 
/files/2017/04/10/sơ_đồ_tổ_chức_bộ_máy.docx