Tin trong nước

Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương


Ngày 6/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Theo đó, sẽ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực gồm: Điện lực; an toàn hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; xuất nhập khẩu; sở giao dịch hành hóa; thi đua khen thưởng; thương mại quốc tế.
Đối với lĩnh vực điện lực thực hiện đơn giản hóa đối với: nhóm thủ tục về cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực; nhóm thủ tục về cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện, phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và nhóm thủ tục về cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.
Đối với lĩnh vực an toàn hóa chất, thực hiện đơn giản hóa đối với thủ tục cấp và cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Cụ thể, các trường thông tin về ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc hộ chiếu của Phụ lục II, III, IV quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toán hóa chất được sửa đổi theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân.
Đối với TTHC lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương cũng được đơn giản hóa, cụ thể: Sửa đổi Mẫu 1a, 1b Phụ lục 1 Mẫu cấp phép hoạt động vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân.
Nghị quyết cũng quy định thực hiện đơn giản hóa đối với một số lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, thi đua khen thưởng…..
Về trách nhiệm thi phương án đơn giản hóa, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ một số Thông tư như: Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực… và một số Thông tư liên quan khác./.
Văn Dương - Sở Công Thương