Lĩnh vực công nghiệp
Tiêu đề Chú thích Kích cỡ Lượt tải Download
Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh 15

Download

Xem

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 24

Download

Xem

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 tỉnh Hà Tĩnh 20

Download

Xem

Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND tỉnh về phát triển cụm công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020 19

Download

Xem