Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A – Đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức.

– Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương để giải quyết theo quy định.

– Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức và thu phí theo quy định.

 1. Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV (Mẫu 01 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

– Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý chuyên gia tư vấn chính (Mẫu 7a – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

– Bản sao bằng tốt nghiệp; chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

– Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

– Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp Giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép và Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Ghi chú: Bản sao quy định tại Mục 3. a (thành phần hồ sơ, bao gồm) có nghĩa là: Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện; Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; Bản Scan từ bản gốc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
 6. Phí, lệ phí:

– Phí thẩm: 800.000 đồng/giấy phép.

– Lệ phí: Không.

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV (Mẫu 01 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

– Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý chuyên gia tư vấn chính (Mẫu 7a – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện chung:

– Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã. Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

– Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

– Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều kiện riêng:

– Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích Kinh tế – Tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.

– Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

– Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, kỹ thuật điện, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường đây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.

– Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

– Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuât, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

– Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biên sáp như sau:

– Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

– Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

– Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi và thời gian của giấy phép hoạt động điện lực.

 

 

 

Mẫu 01

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                            Hà Tĩnh, ngày  …  tháng …  năm 20…

 

ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng

đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh

 

Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………………

Chức danh (Giám đốc, chủ doanh nghiệp):………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:………………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….……. ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………

Đề nghị Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV

Các hồ sơ kèm theo:

– …………………………………………………………………………….

Đề nghị Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV cho ………….. Khi được cấp giấy phép, ……………….(tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.

  ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA

TỔ CHỨC

           (Ký tên, đóng dấu)

 

 


Mẫu 7a

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương

Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính

(Cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV)

 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Chức vụ Trình độ chuyên môn Thâm niên
công tác (năm)
Tên dự án, công trình đã tham gia Ghi chú
I.   Cán bộ quản lý:
1                
2                
4                
5                
II   Chuyên gia tư vấn chính:
1                
2                
3                
4                
5                
6                

 

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

 

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A – Đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức.

– Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương để giải quyết theo quy định.

– Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức và thu phí theo quy định.

 1. Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV (Mẫu 01 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp Giấy phép.

– Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý chuyên gia tư vấn chính (Mẫu 7a – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương); Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

– Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

– Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp Giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép và Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Ghi chú: Bản sao quy định tại Mục 3. a (thành phần hồ sơ, bao gồm) có nghĩa là: Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện; Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
 6. Phí, lệ phí:

– Phí thẩm định: 800.000 đồng/giấy phép.

– Lệ phí: Không.

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV (Mẫu 01 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

– Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý chuyên gia tư vấn chính (Mẫu 7a – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện chung:

– Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã. Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

– Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

– Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều kiện riêng:

– Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.

– Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng.

– Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

– Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoaì các điều kiện nêu trên phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia hoạt động giám sát thi công ít nhất 03 năm công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

– Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

– Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:

– Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

– Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

– Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi và thời gian của giấy phép hoạt động điện lực.

 

 

 

 

Mẫu 01

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                            Hà Tĩnh, ngày  …  tháng …  năm 20…

 

ĐỀ NGHỊ

Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có

cấp điện áp đến 35kV

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh

 

Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………………

Chức danh (Giám đốc, chủ doanh nghiệp):………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:………………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….……. ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………

Đề nghị cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV.

Các hồ sơ kèm theo:

– …………………………………………………………………………….

Đề nghị Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV cho ………….. Khi được cấp giấy phép, ……………….(tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.

  ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA

TỔ CHỨC

           (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Phụ lục 7a

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện

 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Chức vụ Trình độ chuyên môn Thâm niên
công tác (năm)
Tên dự án,
công trình đã

tham gia

Ghi chú
I. Cán bộ quản lý
1                
2                
4                
5                
II Chuyên gia tư vấn chính
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

 

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A – Đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức.

– Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương để giải quyết theo quy định.

– Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức và thu phí theo quy định.

 1. Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW (Mẫu 01 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp Giấy phép.

– Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện (Mẫu 7b – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương); Bản sao bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

– Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền.

– Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền.

– Bản sao hợp đồng mua bán điện.

– Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

– Bảo sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

– Bản sao Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).

– Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; biên bản nghiệm thu hoàn thiện kết nối tín hiệu với hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS của cấp điều độ có quyền điều khiển phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường theo quy định.

– Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện, tuyến năng lượng; Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập và bảo đam an toàn vùng hạ du đập theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).

– Bản sao biên bản nghiệm thu cuối cùng hoặc văn bản xác nhận đảm bảo điều kiện vận hành thương mại cho từng tổ máy.

– Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với đơn vị Điều độ hệ thống điện.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ghi chú: Bản sao quy định tại Mục 3. a (thành phần hồ sơ, bao gồm) có nghĩa là: Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện; Bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
 6. Phí, lệ phí:

– Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW: 2.100.000 đồng/giấy phép.

– Lệ phí: Không.

 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW (Mẫu 01 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

– Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện (Mẫu 7b – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện chung:

– Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã. Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.

– Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.

– Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều kiện riêng:

– Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.

– Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên gia ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.

– Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của phát luật.

– Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.

– Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Có hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

– Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Có tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

– Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016  của Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

– Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời gian của giấy phép hoạt động điện lực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 01

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                            Hà Tĩnh, ngày  …  tháng …  năm 20…

 

ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh

 

Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………………

Chức danh (Giám đốc, chủ doanh nghiệp):………………………………

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………

Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:………………

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….……. ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……. do…….. cấp ngày………… (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………

Đề nghị Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW

Các hồ sơ kèm theo:

– …………………………………………………………………………….

Đề nghị Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương cho ………….. Khi được cấp giấy phép, (tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.

  ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA

TỔ CHỨC

           (Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 7b

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương

Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW)

 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Chức vụ Trình độ chuyên môn Thâm niên
công tác (năm)
Ghi chú
I.   Cán bộ quản lý:
1              
2              
4              
5              
II   Chuyên gia tư vấn chính:
1              
2              
3              
4              
5              
6              
8              
9              
10              

 

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A – Đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

– Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương để giải quyết theo quy định.

– Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 1. Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động.

– 02 ảnh (2×3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.
 6. Phí, lệ phí: Không.
 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
 8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung khi thay đổi bậc an toàn của người lao động.
 9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

– Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn điện.

– Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Cấp lại thẻ an toàn điện

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A – Đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

– Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương để giải quyết theo quy định.

– Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 1. Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động.

– 02 ảnh (2×3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Kết quả thực hỉện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.
 6. Phí, lệ phí: Không
 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
 8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ.
 9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đối, bổ sung một số điều cửa Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

– Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn điện.

– Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A – Đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

– Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương để giải quyết theo quy định.

– Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 1. Cách thức thực hiện:

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 2. a) Thành phần hồ sở bao gồm:

– Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động.

– 02 ảnh (2×3)cm.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.
 6. Phí, lệ phí: Không.
 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
 8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
 9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

– Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

– Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn Điện.

– Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.